טורנדו מזגן איכותי לחיים

תקנון 5 שנות אחריות מורחבת

צרכן נכבד,

תודה שבחרת טורנדו.

תקנון 5 שנות אחריות מורחבת/מוגבלת

3 שנות אחריות מלאות + 2 נוספות בעלות ביקור טכנאי:

להלן הסדרות המשתתפות:

(Legend Design, Legend (CH), Master ,A2, A(CH

1 שנה אחריות מלאה + 4 נוספות בעלות ביקור טכנאי: 

הסדרות המשתתפות: Hisense , Saga

בתוקף החל מ 01.11.2017

אתרי סחר מורשים (לאתרים אלו לחץ כאן) בלבד יהיו רשאים להעניק 4 שנות אחריות נוספות,

אתרי סחר שאינם מורשים (לאתרים אלו לחץ כאן) שנה אחריות בלבד עפ"י חוק.

יודגש שלצורך קבלת תעודת אחריות ל-5 שנות אחריות מורחבת/מוגבלת עליך למלא פרטים בתוך 30 ימים מהרכישה באתר האינטרנט בדף תעודת אחריות ממוחשבת או באמצעות מדבקת הברקוד שעל המזגן. בסיום אימות הפרטים תחזור אליך במייל תעודת אחריות ממוחשבת תוך 2 ימי עסקים.


חלק א': תנאי שנת אחריות ראשונה

1. במשך תקופה של עד תום 12 חודשים ממועד התקנת המזגן בבית הצרכן (להלן: "שנת האחריות הראשונה"), מתחייבת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "החברה") לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במזגן, להשיב את המזגן למצבו טרם הקלקול, כמו גם להחליף, במידה ויידרש, את המזגן או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, ובתנאי ש:

א. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מכוונים או בזדון של הצרכן, או של צד שלישי שאינו מטעם החברה.
ב. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הצרכן ו/או צד שלישי שלא מטעם החברה (ולרבות: בשל הפעלה שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או בשל תחזוקה לא הולמת ו/או שלא בתנאי שימוש רגילים ו/או בשל התקנת המזגן שלא על פי הוראות ההתקנה).
ג. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המזגן לצרכן (ולרבות תקלות והפרעות ברשת החשמל, אש, שיטפון, רעידת אדמה, פגיעת ברק, וכו').
ד. במזגן לא בוצעו ניסיונות לתיקונים ו/או תיקונים ו/או פעולות אחרות שלא על ידי גורם אשר נשלח על ידי החברה לשם ביצוע התיקון, ניסיון התיקון ו/ או הפעולה שבוצעו.

2. תיקון ו/או החלפה של המזגן, או כל חלק ממנו, בשל קלקול שנגרם מאחת או יותר מהסיבות המצוינות בסעיפים 1א עד 1ד לעיל, יהא כרוך בתשלום בגין ביקור הטכנאי לפי חלק ג' להלן וכן בתשלום מחיר מזגן חדש או מחיר החלפים שיותקנו/יוחלפו במזגן, כפי שיהיו מעת לעת.

3. ביקר טכנאי אצל הצרכן והתברר שנדרשה לצרכן הדרכה לשם שימוש במזגן ו/או פעולת תחזוקה שוטפת כגון: ניקוי מסננים והחלפתם, ניקוי ושטיפת סוללות/מאיצים או החלפתם, ניקוי פילטרים, החלפת סוללות בשלט - יהא ביקור הטכנאי כרוך בתשלום ביקור הטכנאי לפי חלק ג' להלן.

4. החברה לא תהא אחראית לפי תעודה זו:

א. לאי התאמת המזגן שנבחר לשטח שבכוונת הצרכן למזג; ייעוץ בנדון יש לקבל מגורם מתאים.
ב. להתקנת המזגן ו/או אביזרים נלווים להתקנה, כגון: תעלות, מרכזיה, דמפרים, משאבת מים וכו'.
ג. להפסדים ונזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המזגן או עקב הקלקול שנגרם בו.
ד. לנזקים אשר עלולים להיגרם בבית הצרכן בעת הוצאת המזגן ממקומו לשם תיקונו, כגון: נזקים לקירות, חלונות, טיח, טפטים, צבע, זכוכית, גבס וכו'.

5. החברה מתחייבת לתקן מזגן שאחריות החברה חלה לגביו כאמור בתעודה זו לעיל, בתוך 3 ימי עסקים ממועד קריאת הצרכן ושזמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה לביקור (נצפה איחור העולה על שעתיים - תודיע על כך החברה לצרכן ויותאם מועד ביקור חילופי בתוך 3 ימי העסקים הנ"ל). כמו כן, היה ותידרש החלפת חלקים במזגן לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים מקוריים וחדשים; ובמקרה של צורך בהחלפת יחידה מעבה/מאייד תסופק יחידה חדשה מדגם תואם,דומה ואו שווה ערך בשנת האחריות הראשונה ומחודשת משנה שנייה והילך. ככל שנדרשת הובלת המזגן למעבדה, החברה תדאג להובלה למעבדה ולהשבת המזגן לבית הצרכן על חשבונה; לאחר התיקון, החברה מתחייבת למסור לצרכן אישור בכתב ובו פירוט מהותי התיקון ופירוט החלקים שהוחלפו.

6. מאחר והמזגן נרכש על ידך שלא במישרין מאת חברתנו ועל מנת לאפשר לחברתנו לממש את האחריות כלפיך - הנך מתבקש/ת למלא פרטים בתוך 30 ימים מהרכישה באתר האינטרנט בדף תעודת אחריות ממוחשבת או באמצעות מדבקת הברקוד שעל המזגן. בסיום אימות הפרטים תחזור אליך במייל תעודת אחריות ממוחשבת תוך 2 ימי עסקים.
שירות ייתנן אך ורק למוצרי החברה אשר הותקנו במקום המאפשר גישה בטוחה, במידה וקיים צורך בציוד נוסף (כגון: מנוף, פיגומים, במת הרמה וכיו"ב), הנ"ל יושת על הלקוח מזמין השירות.


חלק ב': תנאי אחריות מוגבלת (נוספת-לאחר שנת היצרן הראשונה ובהתאם לתנאי המבצע בה נרכש המזגן).

תנאי האחריות שביחס לשנת האחריות הראשונה כמפורט בחלק א' כאמור לעיל, יחולו למשך תקופה נוספת של ארבעים ושמונה (48) חודשים החל מתום שנת האחריות הראשונה או למשך תקופה בהתאם לתנאי המבצע בה נרכש המזגן, אולם בתנאים ובשינויים הבאים:

א. במזגן נעשה ע"י הצרכן שימוש ביתי בלבד (לא שימוש במשרד ו/או בבית עסק).

ב. בגין כל ביקור טכנאי ישולם תשלום שתעריפו יקבע בהתאם לקבוע בחלק ג' להלן, גביית התשלום תבוצע מראש,במעמד תיאום השירות ע"י הלקוח.

ג. לא יאוחר מ-30 ימים לאחר התקנת המזגן בביתו, על הצרכן למלא פרטים באתר האינטרנט בדף תעודת אחריות ממוחשבת או באמצעות מדבקת הברקוד שעל המזגן. בסיום אימות הפרטים תחזור לצרכן במייל תעודת אחריות ממוחשבת תוך 2 ימי עסקים.

ד.אחריות על השלט מוגבלת לשנת היצרן הראשונה בלבד.


לא התקיים תנאי מהתנאים הנקובים בחלק ב' לעיל - לא תהא אחריות החברה בתוקף מעבר לשנת האחריות הראשונה.


חלק ג': תשלום בגין ביקור טכנאי

תשלום בגין ביקור טכנאי עומד על סך של 290 ₪ לכל מזגן (כולל מע"מ) (להלן: "תשלום היסוד").
הזמנת השירות מותנית בתשלום מראש ובכרטיס אשראי בלבד.

החל מתום שנת 2017, ובכל שנה קלנדארית עוקבת, תהא החברה רשאית להגדיל את גובה התשלום בגין ביקור טכנאי - כל שנה במצטבר, בשיעור של עד 10% מסכום תשלום היסוד כהגדרתו לעיל.

מובהר כי אין באמור לעיל כדי למנוע מאת החברה לגבות תשלום בגין ביקור טכנאי לכל מזגן בסך של 290 ₪ (כולל מע"מ) כשסכום זה גדל כפי שיעורו בצמוד למדד המחירים לצרכן, החל ממדד חודש ינואר 2010 (העומד על 104.5 נקודות) (להלן: "מדד הבסיס") ועד למדד שיהיה ידוע ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדארית עוקבת (להלן: "התשלום הצמוד"). במקרה כאמור, התשלום הצמוד יהא בתוקף במשך כל אותה שנה קלנדארית. מובהר שהתשלום הצמוד לא ירד אל מתחת למדד הבסיס.

החברה-היבואן, שירות ואחריות: טורנדו מוצרי צריכה בע"מ, מ.ח 511705477,
רח' עמל 11 א.ת פ.אפק ראש העין 48092 טל': 1700-50-15-15 פקס: 03-9011400.

ייעוץ מקצועי ללא תשלום:
1-700-500-300
7 שנות אחריות מלאות
בכל דגמי Top
לתקנון לחץ כאן
אמנת השירות
אנחנו מחוייבים לסטנדרטים אחרים של שרות