חיפוש

קודי תקלות – קובץ 23

במקרה של תקלה יש להקיש בשלט 4 פעמים על לחיץ ה-sleep כדי לראות את קוד התקלה.
בדגמים TOP-INV יש להקיש 8 פעמים.


קוד התקלה: 1

התקלה: כשל בטמפרטורה של רגש מעבה


חיווי נוריות:
הפעלה: כבויה
טיימר:  מהבהב
מופעל: כבויה
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1. חיישן טמפרטורת ביחידה החיצונית רופף
2. בדוק כבל דו גידי בין יחידה חיצונית לפנימית
3. החלף חיישן טמפרטורה ביחידה החיצונית


קוד התקלה: 2

התקלה: בפליטת המדחס תקלה בחיישן הטמפ'


חיווי נוריות:
הפעלה: כבויה
טיימר:  דולקת קבוע
מופעל: מהבהבת
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1. חיישן טמפרטורת פליטת המדחס רופף
2. תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית ב. תקלה בחיישן הטמפ' בפליטת המדחס


קוד התקלה: 5

התקלה: הגנת יחידת IPM


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  דולקת קבוע
מופעל: כבויה
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1. תקלה בלוח IPM
2. מפוח היחידה החיצונית פגום
3.תקלה במנוע המפוח היחידה החיצונית
4.חסימה במפוח היחידה החיצונית
5.היחידה החיצונית הותקנה לא על פי התקן ה. המעבה מלוכלך


קוד התקלה: 6

התקלה: הגנת מתח AC גבוה או נמוך מדי


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  דולקת קבוע
מופעל: כבויה
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.אספקת המתח גבוהה או נמוכה מדי
2.אספקת המתח הפנימית של היחידה גבוהה או נמוכה מדי מהרגיל


קוד התקלה: 7

התקלה: תקלת תקשורת בין היחידה החיצונית לבין היחידה הפנימית 


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  דולקת קבוע
מופעל: מהבהבת
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1.חיבור כבל התקשורת רופף
2.חיבור שגוי או רופף בין פנל המסנן לבין לוח
3.תקלה בכבל התקשורת;הבקרה ביחידה החיצונית
4.תקלה בלוח הבקרה ביחידה הפנימית 
5.חיבור רופף בין פנל המסנן לבין הטרמינל;
6. תקלה בלוח (  ׂ)PFC מייצב הזרם
7.תקלה בלוח החשמל
8.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית.


קוד התקלה: 8

התקלה: הגנת זרם יתר


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  דולקת קבוע
מופעל: מהבהבת
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.מנוע המפוח פועל באופן חריג
2.כניסת ויציאת האוויר פועלות באופן חריג 
3.המעבה והמאייד מלוכלכים


קוד התקלה: 9

התקלה: הגנת זרם מקסימלי


חיווי נוריות:
הפעלה: כבויה
טיימר:  כבויה
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1.קצר בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
2.רכיבים נוספים מקצרים 
3.קצר בכרטיס דרייבר


קוד התקלה: 10

התקלה: תקלת תקשורת בין הדרייבר לבין היחידה החיצונית


חיווי נוריות:
הפעלה: כבויה
טיימר:  כבויה
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.תקלה בלוח היחידה החיצונית או בלוח 
2.חיבורי חיווט הדרייבר רופפים


קוד התקלה: 11

התקלה: תקלת EEPROM ביחידה החיצונית


חיווי נוריות:
הפעלה: כבויה
טיימר:  מהבהבת
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1.שבב EEPROM רופף
2.שבב EEPROM הותקן הפוך
3. תקלה בשבב EEPROM


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2:
LED3: מהבהב


תיאור התקלה: בסוללת היחידה החיצונית תקלה בחיישן הטמפ'


סיבת התקלה:
1.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה החיצונית רפוי
2.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית 
3.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה החיצונית נכשל


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2:
LED3: 


תיאור התקלה: בפליטת המדחס תקלה בחיישן הטמפ'


סיבת התקלה:
1.חיישן טמפרטורת פליטת המדחס רופף
2.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
3.תקלה בחיישן טמפרטורת פליטת המדחס


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2:
LED3: 


תיאור התקלה: תקלת תקשורת בין היחידה החיצונית לפנימית


סיבת התקלה:
1.כבל התקשורת רופף
2.תקלה בכבל התקשורת
3.חיבור שגוי או רופף בין פנל המסנן לבין לוח הבקרה ביחידה החיצונית
4.תקלה בלוח הבקרה ביחידה הפנימית 
5.חיבור שגוי או רופף בין פנל המסנן לבין הטרמינל
6.תקלה בלוח PFC מייצב הזרם
7. תקלה בלוח החשמל
8.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית.


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2:
LED3: 


תיאור התקלה: הגנת זרם יתר


סיבת התקלה:
1.מנוע המפוח פועל באופן חריג
2.כניסת ויציאת האוויר פועלות באופן חריג 
3. המעבה והמאייד מלוכלכים


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2:
LED3: מהבהב


תיאור התקלה: הגנת זרם מקסימלי


סיבת התקלה:
1.קצר בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
2.רכיבים נוספים מקצרים 
3.קצר בכרטיס דרייבר


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: מהבהב
LED3: מהבהב


תיאור התקלה: תקלת תקשורת בין הדרייבר ליחידה החיצונית


סיבת התקלה:
1.תקלה בלוח היחידה החיצונית או בלוח הדרייבר
2.חיבורי חיווט רופפים


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2: מהבהב
LED3: מהבהב


תיאור התקלה: תקלת EEPROM ביחידה החיצונית


סיבת התקלה:
1. שבב EEPROM רופף
2. שבב EEPROM הותקן הפוך
3. תקלה בשבב EEPROM


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: 
LED3: מהבהב


תיאור התקלה: הגנת פליטת טמפ' יתר מהמדחס


סיבת התקלה:
1.תקלה בחיישן טמפרטורת פליטת המדחס
2.אין מספיק גז קרר במערכת


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: מהבהב
LED3: מהבהב


תיאור התקלה:  תקלה בחיישן טמפ' ביחידה החיצונית


סיבת התקלה:
1.חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידה החיצונית רופף
2.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
3. תקלה בחיישן טמפרטורת הסביבה ביחידה החיצונית


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: מהבהב
LED3: 


תיאור התקלה:  הגנת טמפ' יתר במעטפת המדחס


סיבת התקלה:
1.אין מספיק גז קרר במערכת
2.חיישן טמפרטורת פליטת המדחס רופף


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה: חימום ביחידה הפנימית או הגנת עומס יתר במצב הגנת קפיאה במצב קירור


סיבת התקלה:
1.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
2.תקלה לוח הבקרה ביחידה הפנימית
3.תקלה בחיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
4.חריגה במערכת גז הקרר.


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה: תקלה בדרייבר המדחס


סיבת התקלה:
1.תקלה בדרייבר של היחידה החיצונית
2.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
3.תקלה במדחס


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: 
LED3: מהבהב


תיאור התקלה: המפוח ביחידה החיצונית הגנת נעילת להבי מנוע


סיבת התקלה:
1.חיבור מנוע מפוח היחידה החיצונית רופף
2.יש משהו שחוסם את מנוע מפוח היחידה החיצונית
3.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
4.תקלה במנוע המפוח


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: מהבהב
LED3: 


תיאור התקלה: היחידה החיצונית במצב הגנת עומס יתר בסוללת קירור


סיבת התקלה:
1.תקלה במנוע מפוח היחידה החיצונית' מפוח היחידה
2.יותר מדי גז קרר
3.חריגות בכניסת ויציאה של האוויר ביחידה הפנימית והחיצונית
4.  החיצונית שבור' המעבה מלוכלך


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה: הגנת יחידת IPM


סיבת התקלה:
1.תקלה בלוח IPM
2.מפח היחידה החיצונית שבור
3.תקלה במפוח היחידה החיצונית
4.חסימה במפוח היחידה החיצונית
5.היחידה החיצונית הותקנה לא על פי הסטנדרט
6.המעבה מלוכלך


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה:  תיקון הספק ביחידת הגנת היחידה במקדם PFC


סיבת התקלה:
1.תקלה בלוח הדרייבר ביחידה החיצונית
2תקלה ב PFC


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: מהבהב
LED3: 


תיאור התקלה:  חימום מקדים של המדחס


סיבת התקלה:
פעולה רגילה במזג אוויר קר

תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה: תקלה בשבב לוח הבקרה ביחידה החיצונית


סיבת התקלה:
1.נעשה שימוש בלוח דרייבר לא מתאים
2.נעשה שימוש במדחס לא מתאים.


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2: מהבהב
LED3: 


תיאור התקלה: הגנת מתח AC גבוה או נמוך
סיבת התקלה:
1.מתח האספקה הפנימי של היחידה גבוה או נמוך מהערך הנורמלי
2.מתח האספקה גבוה או נמוך מהערך הנורמלי


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: 
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה: תקלה בהפעלת מדחס DC


סיבת התקלה:
1.תקלה בדרייבר של היחידה החיצונית
2.תקלה במדחס


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: מהבהב
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה: הגנת טמפ' סביבה נמוכה ביחידה החיצונית


סיבת התקלה:
1.טמפ' סביבה ביחידה החיצונית נמוכה מדי
תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שתי שניות במקרה שמתרחשות התקלות הבאות


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: דולק קבוע
LED2: 
LED3: 


תיאור התקלה: הגנת חימום יתר ברדיאטור


סיבת התקלה:
1.תקלה במעגל  חיישן בלוח הבקרה
2.תקלה בחיישן הרדיאטור


תיאור החיווי: הנוריות מהבהבות כל שניה במקרה שמתרחשות התקלות הבאות:

LED1: דולק קבוע
LED2: דולק קבוע
LED3: 


תיאור התקלה: הגנת עמוס יתר על המערכת


סיבת התקלה:
1.קריאת נתוני עומס המערכת חורגים מהמותר
2.תקלה מתג קריאת העומס בלוח הבקרה
3.תקלה במתג העומס


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 1


LED1: דולק קבוע
LED2: דולק קבוע
LED3: דולק קבוע


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
עליות וירידות נורמליות בעוצמה, אין מגבלה


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 2


LED1: כבוי
LED2: כבוי
LED3: מהבהב


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
ירידת עוצמת הדחיסה או הגבלת עלית עוצמת הדחיסה כתוצאה מזרם יתר


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 3


LED1: כבוי
LED2: מהבהב
LED3: מהבהב


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
מפעולה נגד קיפאון בקירור או הגנת עומס יתר ב חימום ירידה בעצמת הדחיסה או הגבלת עליית העוצמה כתוצאה


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 4


LED1: מהבהב
LED2: כבוי
LED3: מהבהב


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
ירידה בעצמת הדחיסה או הגבלת עליית העוצמה כתוצאה מטמפ' גבוהה מדי בפליטת המדחס


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 5


LED1: 
LED2: 
LED3: 


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
הגבלת עוצמה מרבית כתוצאה ממתח נמוך מדי


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 6


LED1: מהבהב
LED2: מהבהב
LED3: מהבהב


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
פעולה בעוצמה קבועה (במקרה של מדידת הספק או פעולה מפצה בעוצמה קבועה)


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 7


LED1: דולק קבוע
LED2: 
LED3: 


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
יחס המרת עוצמה גבוה מדי, מומנט גבוה מדי או מצב של מתח הגנת ירידת עוצמה נגד עומס יתר ביחידה החיצונית


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 8


LED1: מהבהב
LED2: 
LED3: 


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
ירידת עוצמה כתוצאה מתקלת תקשורת בין היחידה החיצונית לפנימית


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 9


LED1: 
LED2: מהבהב
LED3: דולק קבוע


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
ירידת עוצמה או הגבלת עלית עוצמה נגד עומס יתר בצינור הסוללה ביחידה החיצונית


כאשר המדחס בפעולה - קוד תקלה 10


LED1: 
LED2: מהבהב
LED3: 


הסיבות להגבלת עצמת פעולת המדחס:
ירידת עוצמה או הגבלת עלית עוצמה לחיסכון בצריכת חשמל בעת שימוש בו זמני עם מכשירים נוספים


קוד התקלה: 12

התקלה: הגנת טמפ' סביבה נמוכה ביחידה החיצונית


חיווי נוריות:
הפעלה: כבויה
טיימר:  מהבהבת
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
טמפ' סביבה ביחידה החיצונית נמוכה מדי


קוד התקלה: 13

התקלה: הגנת פליטת טמפ'  יתר מהמדחס


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  כבויה
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.תקלה בחיישן טמפרטורת פליטת המדחס
2.אין מספיק גז קרר במערכת


קוד התקלה: 14

התקלה: הגנת פליטת טמפ'  יתר מהמדחס


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  כבויה
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידה
2.תקלה בחיישן טמפרטורת הסביבה ביחידה החיצונית רופף
3.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית החיצונית


קוד התקלה: 15

התקלה: הגנת פליטת טמפ'  יתר מהמדחס


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  מהבהבת
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1.אין מספיק גז קרר במערכת
2.חיישן טמפרטורת פליטת המדחס רופף


קוד התקלה: 16

התקלה: היחידה הפנימית במצב יתר


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה:   


שורש הבעיה יכול להיות:
1.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
2.תקלה בחיישן טמפרטורת סוללת היחידה רופף
3.תקלה לוח הבקרה ביחידה הפנימית הפנימית
4.חריגה במערכת גז הקרר.


קוד התקלה: 17

התקלה: תיקון הספק ביחידת הגנת היחידה במקדם PFC


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה:   


שורש הבעיה יכול להיות:
1.תקלה בלוח הדרייבר ביחידה החיצונית
2.תקלה בלוח מייצב הזרם


קוד התקלה: 18

התקלה: תקלה בהפעלת מדחס DC


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה:   


שורש הבעיה יכול להיות:
1.תקלה בדרייבר של היחידה החיצונית
2.תקלה במדחס


קוד התקלה: 19

התקלה: תקלה בדרייבר של המדחס


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה: דולקת קבוע  


שורש הבעיה יכול להיות:
1.תקלה בדרייבר של היחידה החיצונית
2.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
3.תקלה במדחס


קוד התקלה: 20

התקלה: מנוע המפוח ביחידה החיצונית בהגנת נעילה


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  
מופעל: 
שינה: דולקת קבוע  


שורש הבעיה יכול להיות:
1.יש משהו שחוסם את מנוע מפוח היחידה
2.חיבור מנוע מפוח היחידה החיצונית רופף החיצונית
3.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית
4.תקלה במנוע המפוח


קוד התקלה: 21

התקלה:הגנת עומס יתר בסוללת היחידה החיצונית


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה: 


שורש הבעיה יכול להיות:
1.עודף גז קרר
2.תקלה במנוע המפוח ביחידה החיצונית
3.מפוח היחידה החיצונית פגום
4.חריגות בכניסת ויציאה של האוויר ביחידה
5.המעבה מלוכלך;הפנימית והחיצונית


קוד התקלה: 22

התקלה: חימום מקדים של המדחס


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה: 


שורש הבעיה יכול להיות:
פעולה רגילה במזג אויר קר


קוד התקלה: 22

התקלה: חימום מקדים של המדחס


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה: 


שורש הבעיה יכול להיות:
פעולה רגילה במזג אויר קר


קוד התקלה: 24

התקלה: תקלה בשבב הבקרה ביחידה החיצונית


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה: 


שורש הבעיה יכול להיות:
1. נעשה שימוש בלוח דרייבר לא מתאים
2.נעשה שימוש במדחס לא מתאים.


קוד התקלה: 26

התקלה: חימום יתר ברדיאטור היחידה החיצונית


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה: 


שורש הבעיה יכול להיות:
1.תקלה במעגל  חיישן בלוח הבקרה
2.תקלה בחיישן הרדיאטור


קוד התקלה: 27

התקלה: הגנת עומס יתר במערכת


חיווי נוריות:
הפעלה: 
טיימר:  
מופעל: 
שינה: 


שורש הבעיה יכול להיות:
1.קריאת נתוני עומס המערכת חורגים
2.תקלה במתג קריאת העומס בלוח הבקרה
3.תקלה במתג העומס


קוד התקלה: 33

התקלה: כשל של חיישן הטמפ' הפנימי


חיווי נוריות:
הפעלה: דולקת קבוע
טיימר:  כבויה
מופעל: כבויה
שינה: מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
2.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
3.לוח בקרת היחידה הפנימית במצב נכשל נכשל


קוד התקלה: 34

התקלה: כשל חיישן טמפ' ביחידה הפנימית
חיווי נוריות:
הפעלה: דולקת קבוע
טיימר:  כבויה
מופעל: מהבהבת
שינה:   כבויה


שורש הבעיה יכול להיות:
1.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
2.חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
3.לוח בקרת היחידה הפנימית במצב נכשל נכשל


קוד התקלה: 36

התקלה: שגיאת תקשורת בין היחידה החיצונית לפנימית


חיווי נוריות:
הפעלה: דולקת קבוע
טיימר:  מהבהבת
מופעל: כבויה
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.חיבור כבל התקשורת רופף
2.חיבור שגוי או רופף בין פנל המסנן לבין לוח
3.תקלה בכבל התקשורת;הבקרה ביחידה החיצונית
4.תקלה בלוח הבקרה ביחידה הפנימית
5.חיבור רופף בין פנל המסנן לבין הטרמינל
6.תקלה בלוחPFC מייצב הזרם
7.תקלה בלוח החשמל
8.תקלה בלוח הבקרה ביחידה החיצונית.


קוד התקלה: 38

התקלה: תקלה ב EEPROM ביחידה הפנימית


חיווי נוריות:
הפעלה: דולקת קבוע
טיימר:  מהבהבת
מופעל: מהבהבת
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.לוח בקרת היחידה הפנימית במצב נכשל
2. שבב EEPROM רופף


קוד התקלה: 39

התקלה: מנוע המפוח ביחידה הפנימית


חיווי נוריות:
הפעלה: דולקת קבוע
טיימר:  כבויה
מופעל: מהבהבת
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1. יש משהו שחוסם את מנוע מפוח ביחידה הפנימית
2. חיבור כבל מנוע המפוח רופף
3.לוח בקרת היחידה הפנימית במצב נכשל
4.מנוע המפוח במצב נכשל:


קוד התקלה: 41

התקלה: תקלת הארקה ביחידה הפנימית


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  מהבהבת
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
לוח בקרת היחידה הפנימית במצב נכשל


קוד התקלה: EA

התקלה: תקלת תקשורת בין לוח התצוגה ולוח הבקרה


חיווי נוריות:
הפעלה: מהבהבת
טיימר:  מהבהבת
מופעל: דולקת קבוע
שינה:   מהבהבת


שורש הבעיה יכול להיות:
1.לוח בקרת היחידה הפנימית במצב נכשל חיבור רופף בין לוח התצוגה לבין לוח הבקרה
2.תקלה בחיווט לוח התצוגה


רכישת מזגן
שירות לקוחות