חיפוש

תקנון אחריות טורנדו

צרכן נכבד,

 

להלן תקנון אחריות לשימוש אישי / ביתי:

 

שנה ראשונה אחריות מלאה עפ"י חוק.

הרחבת אחריות תחול על דגמי מזגני טורנדו, סגה והייסנס, בהתאם למדיניות החברה בעת רכישת המזגן ובכפוף למבצעי האחריות התקפים באותה העת, כמפורט באתר טורנדו בעמוד האחריות (https://www.tornado-top.co.il/pages/47.aspx), בכפוף לדיווח הרכישה בתוך 30 יום באתר החברה(https://www.tornado-top.co.il/warranty/). רכישה באתרי סחר שאינם מורשים (https://www.tornado-top.co.il/pages/215.aspx) לא תזכה באחריות מעבר לשנה אחת.

 

אפשרויות הרחבת האחריות הינן:

7 שנות אחריות מלאה: שנה ראשנה באחריות מלאה עפ"י חוק ותוספת של 6 שנות אחריות נוספות ללא תוספת תשלום, לשימוש ביתי/אישי. במשך תקופה של עד תום 84 חודשים ממועד התקנת המזגן בבית הצרכן מתחייבת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "החברה") לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במזגן, להשיב את המזגן למצבו טרם הקלקול, כמו גם להחליף, במידה ויידרש, את המזגן או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, בכפוף לקיום התנאים שמפורטים בהמשך (סעיפים 1-9).

 

5 שנות אחריות מלאה: שנה ראשנה באחריות מלאה עפ"י חוק ותוספת של 4 שנות אחריות נוספות ללא תוספת תשלום, לשימוש ביתי/אישי. במשך תקופה של עד תום 60 חודשים ממועד התקנת המזגן בבית הצרכן מתחייבת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "החברה") לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במזגן, להשיב את המזגן למצבו טרם הקלקול, כמו גם להחליף, במידה ויידרש, את המזגן או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, בכפוף לקיום התנאים שמפורטים בהמשך (סעיפים 1-9).

 

5 שנות אחריות מורחבת מוגבלת: שנה ראשנה באחריות מלאה עפ"י חוק ותוספת של 4 שנות אחריות נוספות, לשימוש ביתי/אישי, בעלות ביקור טכנאי בלבד, בסך 350 ₪, שישולמו במועד הזמנת הטכנאי, צמוד מדד ו/או עליית תשומות.חלקים יוחלפו במידת הצורך ללא עלות. במשך תקופה של עד תום 60 חודשים ממועד התקנת המזגן בבית הצרכן, מתחייבת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "החברה") לתקן, כל קלקול שהתגלה במזגן, להשיב את המזגן למצבו טרם הקלקול, כמו גם להחליף, במידה ויידרש, את המזגן או כל חלק ממנו ללא כל תמורה בשנה הראשונה ובעלות ביקור טכנאי כאמור למעלה במשך 4  שנים נוספות, בכפוף לקיום התנאים שמפורטים בהמשך (סעיפים 1-9).

 

5 שנות אחריות מורחבת מוגבלת - שלוש שנים באחריות מלאה + שנתיים בעלות ביקור טכנאי: שנה ראשנה באחריות מלאה עפ"י חוק ושנתיים נוספות, לשימוש ביתי/אישי, ללא כל תמורה, כפי שמפורט בהמשך וכן במסגרת תנאי תקנון זה. בתום שלוש השנים הראשונות, תוספת של שנתיים אחריות מורחבת, לשימוש ביתי/אישי, בעלות ביקור טכנאי בלבד, בסך 350 ₪, שישולמו במועד הזמנת הטכנאי, צמוד מדד ו/או עליית תשומות. חלקים יוחלפו במידת הצורך ללא עלות. במשך תקופה של עד תום 60 חודשים ממועד התקנת המזגן בבית הצרכן, מתחייבת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "החברה") לתקן, כל קלקול שהתגלה במזגן, להשיב את המזגן למצבו טרם הקלקול, כמו גם להחליף, במידה ויידרש, את המזגן או כל חלק ממנו ללא כל תמורה ב-3 השנים הראשונות ובעלות ביקור טכנאי כאמור למעלה במשך שנתיים נוספות,בכפוף לקיום התנאים שמפורטים בהמשך (סעיפים 1-9).

יודגש שלצורך קבלת תעודת אחריות מורחבת עליך לדווח את פרטי הרכישה באתר האינטרנט בדף תעודת אחריות ממוחשבת או באמצעות מדבקת הברקוד שעל המזגן. בסיום אימות הפרטים תוחזר אליך במייל תעודת אחריות ממוחשבת תוך כ-2 ימי עסקים.

 

תנאי קבלת אחריות:

1. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מכוונים או בזדון של הצרכן, או של צד שלישי שאינו מטעם החברה.

2. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הצרכן ו/או צד שלישי שלא מטעם החברה (ולרבות: בשל הפעלה שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או בשל תחזוקה לא הולמת ו/או שלא בתנאי שימוש רגילים ו/או בשל התקנת המזגן שלא על פי הוראות ההתקנה).

3. אי תפקוד רכיב/מודול ווי-פיי לא נגרם כתוצאה מעדכון גרסת IOS או אנדרויד (ייתכן כי במקרים מסוימים יהיה צורך בהחלפת רכיב/מודולוויפי במזגן בתשלום,  עקב עדכון/שחרור גרסאות עתידית שהרכיב/מודול לא יתמוך בהן). 

4. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המזגן לצרכן (ולרבות תקלות והפרעות ברשת החשמל, רוחות, אש, שיטפון, רעידת אדמה, פגיעת ברק, וכו').

5. במזגן לא בוצעו ניסיונות לתיקונים ו/או תיקונים ו/או פעולות אחרות שלא על ידי גורם אשר נשלח על ידי החברה לשם ביצוע התיקון, ניסיון התיקון ו/ או הפעולה שבוצעו.

6. במזגן נעשה ע"י הצרכן שימוש אישי/ביתי בלבד (לא שימוש במשרד ו/או בבית עסק).

7. ביקר טכנאי אצל הצרכן והתברר שנדרשה לצרכן הדרכה לשם שימוש במזגן ו/או פעולת תחזוקה שוטפת כגון: ניקוי מסננים והחלפתם, ניקוי פילטרים,

8. החלפת סוללות בשלט - יהא ביקור הטכנאי כרוך בתשלום ביקור הטכנאי.

9. החברה לא תהא אחראית לפי תעודה זו:

    • לאי התאמת המזגן שנבחר לשטח שבכוונת הצרכן למזג; ייעוץ בנדון יש לקבל מגורם מתאים.

    • להתקנת המזגן ו/או אביזרים נלווים להתקנה, כגון: תעלות, מרכזיה, דמפרים, משאבת מים וכו'.

    • להפסדים ונזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המזגן או עקב הקלקול שנגרם בו.

    • לנזקים אשר עלולים להיגרם בבית הצרכן בעת הוצאת המזגן ממקומו לשם תיקונו: נזקים לקירות, חלונות, טיח, טפטים, צבע, זכוכית, גבס וכו'.

  

החברה מתחייבת לתקן מזגן שאחריות החברה חלה לגביו כאמור בתעודה זו לעיל, בתוך 3 ימי עסקים ממועד קריאת הצרכן ושזמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה לביקור (נצפה איחור העולה על שעתיים - תודיע על כך החברה לצרכן ויותאם מועד ביקור חלופי בתוך 3 ימי העסקים הנ"ל). כמו כן, היה ותידרש החלפת חלקים במזגן לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים מקוריים וחדשים.

במקרה של צורך בהחלפת יחידה מעבה/מאייד תסופק יחידה חדשה מדגם תואם,דומה ואו שווה ערך.

ככל שנדרשת הובלת המזגן למעבדה, החברה תדאג להובלה למעבדה ולהשבת המזגן לבית הצרכן על חשבונה; לאחר התיקון, החברה מתחייבת למסור לצרכן אישור בכתב ובו פירוט מהות התיקון ופירוט החלקים שהוחלפו.

למען הסר ספק, "חוק הטכנאים" אינו יחול על הרחבת אחריות, אלא רק בשנת האחריות הראשונה המחייבת בחוק.

שירות ינתן אך ורק למוצרי החברה אשר הותקנו במקום המאפשר גישה בטוחה. במידה וקיים צורך בציוד נוסף (כגון: מנוף, פיגומים, במת הרמה וכיו"ב), הנ"ל יושת על הלקוח מזמין השירות.

 

בברכה,

טורנדו מוצרי צריכה בע"מ

 

רכישת מזגן
שירות לקוחות