חיפוש

תנאי שימוש אפליקציית WIFI טורנדו

פרוטוקול רישיון משתמש בתוכנה והתקנה

הודעות חשובות: טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן "טורנדו") מפנה בזאת את תשומת לב המשתמש שעליו לקרוא בקפידה ולהבין במלואן את כל הזכויות והמגבלות המצוינות בפרוטוקול רישיון תוכנה והתקנה זה (להלן הפרוטוקול). במהלך ההתקנה, עליך לקרוא בקפידה ולהחליט אם לקבל או לא לקבל את סעיפי הפרוטוקול. אם לא תקבל את כל הסעיפים בפרוטוקול זה, אין להתקין תוכנה זו בטלפון הנייד או בהתקן אחר שלך.

פרוטוקול זה מוסכם בינך (להלן "המשתמש") לבין טורנדו לגבי התקנת התוכנה והשימוש בה על-ידי המשתמש, רישום התוכנה, השימוש בה וניהולה; כמו גם קבלת שירותים קשורים המסופקים על-ידי טורנדו. פרוטוקול זה מתאר את הזכויות והחובות בין טורנדו לבין המשתמש בנוגע לשימוש ברישיון ה"תוכנה" והשירות עבורו.

טורנדו רשאית לעדכן פרוטוקול זה מעת לעת, והסעיפים המעודכנים של הפרוטוקול יחליפו באופן מיידי את הסעיפים המקוריים עם פרסומם, ללא צורך בהודעה מראש על כך. המשתמש יוכל לטעון מחדש ולהתקין תוכנה זו או לחפש את סעיפי הפרוטוקול בגרסתם העדכנית באתר האינטרנט. לאחר ש-טורנדו תשנה את סעיפי הפרוטוקול, אם המשתמש לא יקבל את הסעיפים שעברו שינוי, נא להפסיק מיד את השימוש בתוכנה ובשירותים המסופקים על-ידי טורנדו. אם המשתמש ימשיך וישתמש בתוכנה ובשירותים המסופקים על-ידי טורנדו, ייחשב הדבר כאילו המשתמש מקבל את השינויים בפרוטוקול. אלא אם פרוטוקול, זה מציין אחרת במפורש, פרוטוקול זה אינו מציין את סעיפי השירות הקשורים לשאר השירותים של טורנדו או יחידות שיתוף הפעולה שלה, המתקבלים על-ידי השימוש ב"תוכנה" זו. עבור שירותים אלה קיימים בדרך כלל סעיפי שירות נפרדים לצורך רגולציה, ועל המשתמש להבין ולאשר בנפרד את הסעיף בעת קבלת השירותים הקשורים. במקרה של סתירה כלשהי בין סעיפי השירותים הנפרדים לפרוטוקול זה, סעיפי השירותים הנפרדים יגברו. אם המשתמש מקבל שירותים מעין אלה, ייחשב הדבר כאילו הוא מקבל את סעיפי השירות הקשורים.

  1. הצהרת קניין רוחני

1.1 "תוכנה" זו מפותחת על-ידיטורנדו. כל הקניין הרוחני של "התוכנה" הקשור לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סודות עסקיים וכדומה וכן כל המידע והתוכן הקשורים ל"תוכנה", בכלל זה בין השאר: ביטויים מילוליים ושילובים שלהם, אייקונים, עיצובים גרפיים, תרשימים, צבעים, עיצוב ממשק, מסגרות פריסה, נתונים רלוונטיים, חומרי הדפסה או מסמכי חשמל כפופים להגנת החוקים כגון חוק זכויות היוצרים של ישראל, חוק הסימנים המסחריים של ישראל, חוק הפטנטים של ישראל, החוק הישראלי למניעת תחרות בלתי-הוגנת וכדומה וכן אמנות בינלאומיות תואמות, כמו גם חוקים ותקנות אחרים החלים על קניין רוחני, ו-טורנדו תיהנה מהקניינים הרוחניים האמורים להוציא אלה הכרוכים בתוכנה או בטכניקות המורשות על-ידי הצד השלישי.

1.2 ללא הסכמה בכתב מ-טורנדו, המשתמש אינו רשאי ליישם, לנצל ולהעביר או להתיר לצד שלישי כלשהו ליישם, לנצל ולהעביר את הקניין הרוחני האמור, בין אם למטרות רווח ובין אם שלא למטרות רווח, וטורנדו שומרת את הזכות לחקירת אופני הפעולה הבלתי-מורשים האמורים.

  1. הודעות לגבי השימוש על-ידי המשתמש

2.1 המשתמש רשאי להשתמש ב"תוכנה" זו בהתאם לפרוטוקול זה בהנחה שהוא נשמע להוראות החוק ופרוטוקול זה. המשתמש אינו רשאי ליישם את אופני הפעולה שלהלן, בכלל זה בין השאר:

2.1.1 התחברות המשתמש לתוכנה ולשירותים של טורנדו או שימושו בהם באמצעות תוכנה ומערכת תואמות של צד שלישי אשר לא פותחו, אושרו או הוכרו על-ידי טורנדו, ושימוש המשתמש יישומי Plug-in ובתוכנת פיתוח משני אשר לא פותחו, אושרו או הוכרו על-ידי טורנדו בשילוב עם התוכנה והשירותים שלטורנדו.

2.1.2 מחיקת המידע והתוכן לגבי זכות יוצרים ב"תוכנה" זו ובעותקים אחרים;

2.1.3 הנדסה לאחור, הרכבה לאחור, הידור לאחור וכדומה של "תוכנה" זו;

2.1.4 עבור מידע הקשור ל"תוכנה" זו, ללא הסכמה בכתב מ-טורנדו, יישום שרירותי של אופני הפעולה שלהלן, בכלל זה בין השאר: שימוש, השכרה, השאלה, העתקה, שינוי, קשרור, הדפסה מחדש, הידור, הנפקה, פרסום, הקמת אתר אינטרנט תמונה (image) ופיתוח שרירותי של הדברים הנגזרים הרלוונטיים הבאים: המוצרים, העבודות, השירותים, יישומי ה-Plug-in, התוספים התואמים והחברור וכדומה בעזרת "תוכנה" זו.

2.1.5 שימוש ב"תוכנה" זו על מנת להנפיק, להעביר, להפיץ ולאחסן תוכן שיש בו כדי להפר חוקים ארציים ולפגוע בביטחון הלאומי, באיחוד לאומי מחדש, ביציבות חברתית, בסדר הציבורי או בהתנהלות התקינה או באופן שהנו בלתי-הולם, פוגעני או משמיץ, בוטה או אלים, והפרה של חוקים, רגולציות ומדיניות ארציות.

2.1.6 שימוש ב"תוכנה" זו על מנת להנפיק, להעביר, להפיץ ולאחסן תוכן הפוגע בזכויות הקניין הרוחני, בזכויות הסודות העסקיים וכדומה של אחרים.

2.1.7 העברה או הפצה או העברה בדרכים אחרות של מסמכים המכילים תמונות, צילומים, תוכנה או חומרים אחרים המוגנים בחוקי הקניין הרוחני, לדוגמה (בין השאר): חוקי זכויות יוצרים או סימנים מסחריים (או זכויות לפרטיות או זכויות לפרסום), אלא אם המשתמש מחזיק בבעלותו או בחזקתו את הזכויות המתאימות או שקיבל את כל ההרשאות הנחוצות;

2.1.8 שימוש בחומרים או במידע כלשהם המכילים תמונות או צילומים שהושגו על-ידי השימוש ב"תוכנה" זו על-ידי הפרה של סימן מסחרי, זכות יוצרים, פטנט, סוד עסקי וכדומה או זכויות קנייניות אחרות של צד כלשהו;

2.1.9 אופן פעולה כלשהו מצד מישהו אשר יש בו כדי לסכן אבטחה של רשת מחשבים, בכלל זה בין השאר: שימוש בנתונים בלתי-מורשים או גישה בלתי-מורשית לשרת/חשבון; גישה לרשת המחשבים הציבורית או למערכות מחשבים של אחרים על מנת למחוק, לשנות או להוסיף את המידע המאוחסן ללא הרשאה; ניסיון לחפש, לסרוק ולבדוק את נקודות התורפה של מערכת או רשת "תוכנה" זו או יישום של אופני פעולה אחרים שיש בהם כדי לפגוע באבטחת הרשת ללא הרשאה לכך; ניסיון לשבש ולהשמיד את התפעול התקין של המערכת או אתר האינטרנט של "תוכנה" זו, הפצה במכוון של תכנית מתחזה או וירוס או יישום של אופני פעולה אחרים להשמדה ולשיבוש של שירותי המידע התקינים ברשת; זיוף שם או חלק משם של חבילת נתוני TCP/IP;

2.1.10 הוספה, מחיקה ושינוי של הפונקציות או השפעות התפעול של התוכנה על-ידי שינוי או זיוף של ההוראות, הנתונים או חבילות נתונים במהלך תפעול התוכנה, והפעלה או הפצה של התוכנה לצורך התכלית האמורה אל רשות הרבים דרך רשתות מידע.

2.1.11 החלת תוכנה זו או השירותים המסופקים על-ידי טורנדו להפעלת מתקני גרעין או מערכות החייאה או ציוד מפתח באופן אשר עשוי לסכן נפשות ו/או רכוש. מובן למשתמש שתוכנה זו והשירותים המסופקים על-ידי טורנדו לא נועדו לתכלית האמורה, ובמקרה של אבידות כלשהן בנפש, אובדן רכוש חמור ופגיעה בסביבה עקב כשל בתהליכים הנזכרים לעיל בשל התוכנה והשירותים, טורנדו לא תישא בשום אחריות לכך;

2.1.12 יצירה, הנפקה והפצה של תוכנה המיועדת לגניבת מידע בלעדי, מידע סודי וקניין של החומרה הקשורה או של אחרים;

2.1.13 ללא הרשאה מפורשת בכתב מ-טורנדו: מכירה, השכרה, השאלה, הפצה, העברה או העברה ברישיון משנה של התוכנה והשירותים או הקישורים הקשורים או הפקת רווחים על-ידי השימוש בתוכנה ובשירותים או מסעיפי התוכנה והשירות, בין אם השימוש האמור מפיק תועלת כלכלית או כספית ישירה ובין אם לא;

2.1.14 שימוש בתוכנה זו ובשאר השירותים המסופקים על-ידי טורנדו באופן בלתי-חוקי כלשהו, למטרה בלתי-חוקית כלשהי או בכל אופן שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בפרוטוקול זה;

2.1.15 במקרה שבו המשתמש יפר את ההוראות האמורות, תהיה ל-טורנדו הזכות לסיים, להשעות באופן מלא או חלקי ולהגביל את פונקציות היישום של התוכנה ביחס למשתמש.

2.2 כמו רוב תוכנות האינטרנט, "תוכנה" זו כפופה להשפעותיהם של גורמים שונים, בכלל זה בין השאר המשתמש, איכות שירותי הרשת, הסביבה החברתית וכדומה, וכפופה להשפעותיהן של בעיות אבטחה שונות, כגון שימוש של אחרים בנתוני המשתמש, באופן שיש בו כדי לגרום הטרדה בחיים האמיתיים; הורדה והתקנה של תוכנות אחרות על-ידי המשתמש או אתרי אינטרנט אחרים שבהם המשתמש מבקר המכילים "סוסים טרויאניים" או וירוסים אחרים, באופן המסכן את בטיחות המידע במחשב ונתוני המשתמש, והמשפיע על השימוש התקין ב"תוכנה" זו וכו'. המשתמש יהיה מודע להגנה על בטיחות המידע ונתוני המשתמש, וישים לב לצורך בחיזוק ההגנה באמצעות סיסמה, על מנת למנוע אובדן והטרדות.

2.3 כל תוכנה שהיא הנגזרת מ"תוכנה" זו אשר אינה מורשית על-ידי טורנדו או שאינה מורשית על-ידי טורנדו לפיתוח ולהנפקה רשמית מהווה הפרה של החוק. הורדה של תוכנה מעין זו, התקנה שלה ושימוש בה עלולים לגרום סיכונים בלתי-צפויים, ו-טורנדו לא תישא בחבות המשפטית ובמחלוקות עקב כך. מומלץ למשתמש שלא להוריד תוכנה מעין זו, להתקין אותה או להשתמש בה. אחרת, טורנדו לא תישא בשום חבות משפטית ומחלוקות עקב כך.

2.4 באופן כללי, טורנדו צריכה להשתמש בנתונים ובמידע של המשתמש לתכליות הבאות:

(1) הוצאה לפועל של שירותי אימות תוכנה.

(2) הוצאה לפועל של שירותי שדרוג תוכנה.

(3) שיפור אבטחת השימוש שלך ומתן תמיכת לקוחות.

(4) הוצאה לפועל של הצהרת ההגנה על הפרטיות שלטורנדו.

החלפה, שינוי ושדרוג של "תוכנה" זו: טורנדו שומרת את הזכויות לספק לך גרסאות החלפה, שינוי ושדרוג של "תוכנה" זו בכל עת ואת הזכויות לחייב בתשלום בגין ההחלפה, השינוי או השדרוג, לרבות חיוב בגין עלות ביקור טכנאי לצורך החלפה ו/או שדרוג של המודול הראשוני שסופק במקרה של עדכוני גרסה על ידי Apple / Google שאינם נתמכים במודול הראשוני ו/או מסיבה אחרת

  1. חבות משפטית ופטור מחבות

3.1 הרשאת שימוש

3.2 טורנדו מפנה בזאת את תשומת לב המשתמש לכך: על מנת להבטיח את האוטונומיה של החברה בפיתוח עסקי ובביצוע התאמות, טורנדו מחזיקה בזכות לשנות או להפסיק את הרשאת התוכנה לפי שיקול דעתה מעת לעת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש, ובמידת הצורך השינוי או ההפסקה יפורסמו בדף האינטרנט להודעות חשובות באתר האינטרנט של טורנדו בתור הודעה.

3.3 במקרה של תביעות, דרישות או הפסדים כלשהם מצד צד שלישי כלשהו עקב או במסגרת הפרה מצד המשתמש של הוראות פרוטוקול זה או סעיפי השירותים הקשורים, בכלל זה שכר פרקליט סביר, המשתמש מסכים לפצות את טורנדו ואת תאגידיה השותפים והחברות המסונפות לה כדי למנוע נזק להם.

3.4 מבחינת השימוש ב"תוכנה" זו, המשתמש יקבל על עצמו את הסיכון, ו-טורנדו והיחידות השותפות שלה לא יספקו התחייבות או הבטחה משום סוג שהוא לגבי "תוכנה" זו, ללא תלות בהתחייבות או בתנאים מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, בכלל זה בין השאר סחירוּת, ישימות, ניקיון מווירוסים, ניקיון מרשלנות או ניקיון מפגמים טכניים, כמו גם אחריות ותנאים במפורש או במשתמע לגבי בעלות ואי-הפרת זכויות של "תוכנה" זו. טורנדווהיחידות השותפות שלה לא יישאו בשום אחריות בגין פיצויים וסיכונים ישירים, עקיפים, תאונתיים, מיוחדים או תוצאתיים עקב השימוש או אי היכולת להשתמש ב"תוכנה" זו בשום נסיבות שהן.

3.5 השימוש ב"תוכנה" זו עשוי להיות כרוך בשירות האינטרנט, אשר חשוף להשפעות מצד גורמים בלתי-יציבים בכל שלב, ועלול לגרום הפסד כלכלי למשתמש עקב כוח עליון, וירוס מחשב, מתקפת פורצים (האקרים), אי-יציבות במערכת, מיקום המשתמש, כיבוי מצד המשתמש, תוכן ומידע בלתי-חוקיים, הודעות מטרידות או סיבות אחרות  הקשורות לטכניקות רשת, קווי תקשורת, אמצעים לניהול אבטחת מידע וכדומה. טורנדו והיחידות השותפות שלה לא יישאו בשום אחריות בשל כך.

3.6 במקרה של הפסדים כלשהם שייגרמו למשתמש עקב סיבות צד שלישי כגון תקלה בקווי תקשורת, בעיות טכניות, תקלות רשת ומחשב, אי-יציבות המערכת של מחלקות טלקומוניקציה וסיבות אחרות הקשורות לכוח עליון, טורנדו והיחידות השותפות שלה לא יישאו בשום אחריות לכך.

3.7 אם התפעול התקין של השירותים נפגע עקב תקלה טכנית ואירועי כוח עליון אחרים, טורנדווהיחידות השותפות שלה מתחייבות לפעול בשיתוף פעולה עם היחידות הקשורות בפעם הראשונה לצורך טיפול ותיקונים במועד המתאים, אולם טורנדו והיחידות השותפות שלה לא יישאו בשום חבות בגין הפסדים כלשהם שייגרמו למשתמש.

  1. שונות

4.1 לא יהיה בשום סעיפים המצוינים בפרוטוקול זה אשר אינם בתוקף באופן חלקי או מלא כדי להשפיע על תוקף שאר הסעיפים.

4.2 ההסברה, התוחלת והיישוב של מחלוקות ביחס לפרוטוקול זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. במקרה של מחלוקת בין המשתמש ל-טורנדו, העניין ייושב תחילה במו"מ ידידותי. אם ייכשל תהליך זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה להגיש את המחלוקת לבית המשפט בעל הסמכות בתל אביב.

4.3 זכויות היוצרים בפרוטוקול זה הן בבעלותה שלטורנדו , ושמורות לה כל זכויות הפרשנות. התוכנה והשירות אשר שמם נזכר לעיל עשויים להיות סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי בבעלות טורנדו, המוגן בחוק.

 

להורדה למשתמשי אייפון: קראתי את פרוטוקול היישום

 
להורדה למשתמשי אנדרואיד:  קראתי את פרוטוקול היישום

סרטון הספר על חיבור המזגן לאפליקציה:

רכישת מזגן
שירות לקוחות