חיפוש

קודי תקלות – קובץ 25

קוד תקלה: E1

כשל ברגש טמפרטורת סביבה בדוק את חיבורי הרגש והחלף במידת הצורך את הרגש


קוד תקלה: E2

כשל ברגש סוללת מאייד בדוק את חיבורי הרגש והחלף במידת הצורך את הרגש


קוד תקלה: E3

בדגמים בעלי משאבת חום כאשר יש כשל ברגש טמפרטורת חוץ (טמפרטורת סביבה באזור סוללת המעבה)


קוד תקלה: E5

כאשר מתג הגנת הצפת מים סגור המזגן יפסיק את עצמו ותוצג השגיאה


קוד תקלה: E6

כאשר מנוע מפוח עליון אינו מגיב המזגן יכבה ויכנס למצב הגנה ותוצג השגיאה


קוד תקלה: E7

כאשר מנוע מפוח תחתון אינו מגיב המזגן יכבה ויכנס למצב הגנה ותוצג השגיאה


קוד תקלה: EA

תקלת תקשורת, בדוק חיבורים בכרטיס, בדוק תקינות מתג הפעלה ידני, החלף כרטיס במידת הצורך


כאשר מתרחשים מספר כשלים בו זמנית, קודי השגיאה המתאימים יוצגו באופן מחזורי.

רכישת מזגן
שירות לקוחות